Relive Best Finance Team 2017

 
 

Best Finance Team 2017: the winners!

De winnaars zijn...In aanwezigheid van ruim 900 finance professionals heeft Tom Bamelis, CFO van Ackermans & Van Haaren en voorzitter van de 22-koppige jury van de awards Best Finance Team of the Year de winnaars bekendgemaakt. Deze prestigieuze awards werden voor de 15de keer uitgereikt aan teams die het ondernemerschap in hun bedrijf op verschillende vlakken een boost konden geven.
De jury die beslist over de winnaars bestaat uit 22 experts: CFO’s, treasurers, controllers en academici. Op basis van een uitgebreide screening en presentatie door de verschillende teams heeft de jury de volgende winnaars gekozen.

Best Finance Team of the Year – categorie grote ondernemingen: Metallo
De intrede van een private equity-speler in het kapitaal van het bedrijf creëerde voor de finance-afdeling van Metallo de opportuniteit om een sleutelspeler te worden in het waardecreatietraject. Ze transformeerde van een afdeling waarin weinig vertrouwen heerste, naar één die werkelijk van belang is voor de business en mee het verschil maakt. Dit veranderingstraject heeft verschillende fasen doorlopen. Eerst moest het vertrouwen van de stakeholders worden teruggewonnen door “quick wins” in te voeren. Volgende stap was het opbouwen van een performant en gemotiveerd finance team, waarna zowat alle financiële processen onder handen werden genomen en grondig geprofessionaliseerd werden. Naast de transformatie van dit rapporteringsgebeuren speelde het finance team een belangrijke rol bij de verkoop van een bedrijfstak en regelde het een herfinanciering van de Metallo Group. Precies omwille van de resultaten die het finance team in verschillende domeinen kon boeken, werd het finance team van Metallo dit jaar verkozen tot Best Finance Team of the Year.

Best Finance Team of the Year – categorie kmo’s en social-profitorganisaties: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove
Als het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove vandaag een financieel gezond ziekenhuis is, dan heeft het dat zeker ook te danken aan het financedepartement. Het ziekenhuis had overgeïnvesteerd in een nieuwbouw, wat resulteerde in slechte financiële resultaten. Bovendien bleven de uitgaven sneller toenemen, terwijl de inkomsten vertraagden of stagneerden, zonder daar meteen op in te grijpen. Een directiewissel en een vernieuwde raad van bestuur zorgden voor een frisse wind in de organisatie. Er werd actie ondernomen om het budget weer in evenwicht te brengen. Budgetopvolging werd meer dan cijfers op papier bekijken, activiteiten worden nu aangestuurd op basis van “dashboards”. Zo past budgetopvolging binnen een globaal strategisch plan. Het finance team zorgde er ook voor dat het ziekenhuis nu in staat is om de kostenstructuur tijdig aan te passen aan de constant wijzigende financiering. De impact van finance met programma’s van kostenreductie, focus op verhoogde efficiëntie, het definiëren van kritische succesfactoren, … hebben alle functies in het ziekenhuis overtuigd om anders te gaan werken. Daardoor kan het ziekenhuis vandaag weer meer investeren in innovatie, zonder de reserves te moeten aanspreken.

Best Practice in Business Partnership – de Finance Square award: Incubaid
Incubaid wint de prestigieuze award van Finance Square. Het bestuur van Finance Square brengt daarmee hulde aan een bijzondere en innovatieve manier om finance de rol van businesspartner te laten opnemen. Incubaid fungeert als financieel departement van een aantal IT-start-ups. De uitdagingen van start-upbedrijven zijn legio en de focus ligt niet altijd onmiddellijk op de uitbouw van een degelijk financedepartement. Omdat Incubaid deze functie van de start-up invult, neemt deze meteen een hoge vlucht en worden alle aspecten van finance op een matuur niveau georganiseerd. Het slaagpercentage van de start-ups die deze aanpak toepassen, ligt blijkbaar significant hoger. Door de ondernemer van bij de start bij te staan met budgettering en forecastprocessen, scenarioanalyses, monitoring van risico’s…, gaat Incubaid ver voorbij de compliance-uitdagingen van een onderneming en is het een onmisbare partner van de ondernemer.

Best Practice in Controllership: Alpro
Het project waarvoor Alpro de award voor de Best Practice in Controlling krijgt, bestaat in de herziening van het Financial Planning & Analysis (FP&A) process en de bijbehorende implementatie van de plannings- en rapporteringstool.Alpro is de jongste jaren enorm gegroeid. Het werd noodzakelijk voor finance om meer toegevoegde waarde te leveren aan de business. Van een leverancier van informatie en rapporten moest de controller iemand worden die meedenkt met de business. Daarnaast moesten de rapporten automatisch beschikbaar worden gesteld en aangepast worden aan de stakeholder in plaats van de standaardsuites. Van high-levelbudgetten en analyses in Excel is men geëvolueerd naar inzicht in cijfers per klant en productgroep. De informatie is nu beschikbaar in één muisklik, zowel tijdens het planningsproces als tijdens de maandelijkse afsluitingen, waar de actuele cijfers met verschillende planversies vergeleken kunnen worden. Een belangrijk gevolg van de aanpak van dit finance team is dat de stakeholders nu zelf toegang hebben tot de informatie, waardoor de controllers zich kunnen concentreren op de kritische vragen waarmee de business geconfronteerd wordt.

Best Practice in Treasury: Johnson Controls
De Best Practice in Treasury gaat naar het treasury department van Johnson Controls. Zij slaagden erin om in een tijdsperiode van amper 8 maanden een nieuwe standalone treasury organisatie op te bouwen voor Adient, een van de grootste spelers ter wereld in de productie van autozetels, met een omzet van 17,5 miljard dollar. Moedermaatschappij Johnson Controls besliste immers eerder al om een zelfstandige spin-off te maken van de ”automotive” afdeling. Daar kwam nog een fusie met Tyco bij. Het was voor het finance team een huzarenstukje om naar de toch al volumineuze dagelijkse treasuryactiviteiten de opstart binnen de timing rond te krijgen. De aankondiging van de spin-off dateert van september 2015, maar in juli 2016 had Adient een volledig operationeel treasury management, een wereldwijd georganiseerde payment factory, een cash reporting platform, bankrelaties en -rekeningen, ISDA’s, lokale cashpools enz. Het finance team van Johnson Controls levert daarmee ook nog eens het bewijs van de excellente treasury management skills die in België beschikbaar zijn.

Best Practice in Risk Management: Bpost
Bpost ontvangt de award voor de Best Practice in Risk Management, omdat het team erin geslaagd is om volledige autonoom van een ad hoc en versplinterd risicobeheer een volledig geïntegreerd risk management te maken. Dit gebeurde in verschillende stappen: waar de functie vroeger een gedeelde verantwoordelijkheid was in verschillende financefuncties, werd de functie eerst opgewaardeerd tot een zelfstandige corporate functie en werd interne expertise opgebouwd. Het gevolg was dat risk management een heuse managementtool is geworden en dat de monitoring van de strategische risico’s volledig geïntegreerd is in de managementrapportering. Het risicobeheerdepartement is een businesspartner geworden van alle business units.

Les vainquers sont...C’est devant un parterre de plus de 900 professionnels de la finance que Tom Bamelis, CFO d'Ackermans & Van Haaren et président du jury, a dévoilé les noms des lauréats des prix Best Finance Team of the Year. Ces prestigieux awards ont été décernés pour la 15e année à des équipes qui ont clairement contribué à stimuler l’esprit d’entreprise, dans différents domaines, au sein de leur société.
Le jury chargé de désigner les lauréats était composé de 22 experts : des CFO, treasurers, controllers et des universitaires. Sur la base d'un screening approfondi et d'une présentation par les différents nominés, le jury a décidé de primer les équipes Finance des entreprises et organisations suivantes.

Best Finance Team of the Year – catégorie grandes entreprises : Metallo
L'arrivée d'un opérateur "private equity" dans le capital de l'entreprise a permis à la division finance de Metallo de devenir un acteur clé dans le trajet de création de valeur. Il a transformé cette division où la confiance manquait en une division réellement importante pour le business et qui fait la différence. Ce processus de changement a connu différentes phases. Il a fallu d'abord regagner la confiance des stakeholders en introduisant des 'quick wins'. L'étape suivante a été la mise en place d'une équipe Finance performante et motivée. Pratiquement tous les processus financiers ont ensuite été examinés et professionnalisés. Outre dans la transformation de l'outil de reporting, l'équipe Finance a joué un rôle important dans la vente d'une branche d'activité et a procédé au refinancement de Metallo Group. C'est précisément en raison des résultats obtenus par cette équipe Finance dans différents domaines qu'elle a été élue cette année Best Finance Team of the Year.

Best Finance Team of the Year – catégorie PME et organisations social profit : Onze Lieve Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove
Si Onze Lieve Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove est aujourd'hui un hôpital dont les finances sont saines, il le doit certainement au département Finance. L'hôpital avait surinvesti dans un nouveau bâtiment, ce qui avait engendré de mauvais résultats financiers, et les dépenses continuaient à augmenter plus rapidement, alors que les revenus ralentissaient ou stagnaient, sans que des mesures ne soient prises. Un changement de direction et un nouveau conseil d'administration ont fait souffler un courant neuf sur l'organisation. Des actions ont été menées afin que le budget retrouve l'équilibre. Le suivi du budget dépassait le simple examen de chiffres sur papier; les activités sont organisées sur la base de tableaux de bord. Le suivi du budget s'inscrit ainsi dans un plan stratégique global. L'équipe Finance a fait en sorte que l'hôpital soit à présent en mesure d'adapter à temps la structure de ses coûts au financement sans cesse changeant. L'impact de l'équipe Finance avec des programmes de réduction des coûts, l'accent mis sur l'efficacité accrue, la définition de facteurs de succès critiques, ... ont conscientisé tous les niveaux de fonction de l'hôpital pour travailler autrement. Dès lors, l'hôpital peut aujourd'hui de nouveau investir davantage dans l'innovation sans devoir recourir à ses réserves.

Best Practice in Businesspartnership – the Finance Square award : Incubaid

Incubaid remporte le prestigieux award de Finance Square. La direction de Finance Square couronne ainsi la manière particulière et innovante dont Finance assure le rôle de business partner. Incubaid fait office de département financier d'une série de start-up IT. Les défis des start-up sont légion et l'accent n'est pas toujours mis immédiatement sur le développement d'un département financier convenable. Comme Incubaid remplit cette fonction pour la start-up, cette dernière peut fonctionner à plein rendement dès le début et tous les aspects financiers sont organisés à un niveau mature. Le taux de réussite des start-up qui appliquent cette approche est apparemment substantiellement et significativement plus élevé. En aidant l'entrepreneur dès le départ dans la budgétisation et les processus de prévisions, les analyses de scénarios, le contrôle des risques, ... Incubaid dépasse de loin les défis de compliance d'une entreprise et est un partenaire indispensable de l'entrepreneur.

Best practice in controllership : Alpro
Le projet pour lequel Alpro décroche l'award de la Best Practice in Controlling consiste à revoir le processus de Financial Planning & Analysis (FP&A) et la mise en œuvre y afférente de l'outil de planification et de reporting. Ces dernières années, Alpro a connu une croissance exponentielle. Finance se devait de fournir davantage de valeur ajoutée au business. De fournisseur d'informations et de rapports, le contrôleur devait devenir quelqu'un qui participe à la réflexion avec le business. En outre, les rapports devaient être disponibles automatiquement et adaptés au stakeholder au lieu d'être fournis de manière standard. Des budgets et analyses de haut vol en Excel, la société est passée à une approche chiffrée par client et par groupe de produits. L'information est à présent disponible d'un clic de souris, tant pendant le processus de planification que lors des clôtures mensuelles où les chiffres actuels peuvent être comparés à différentes versions de plans. Une conséquence importante de l'approche de cette équipe financière est que les stakeholders ont à présent eux-mêmes accès aux informations et que les contrôleurs peuvent dès lors se concentrer sur les questions critiques auxquelles le business est confronté.

Best practice in treasury : Johnson Controls
La Best Practice in Treasury est décernée au treasury department de Johnson Controls. En à peine 8 mois, il est parvenu à mettre en place une nouvelle organisation autonome de la trésorerie pour Adient, un des plus grands fabricants au monde de sièges de voitures avec un chiffre d'affaires de 17,5 milliards d'USD. La maison mère, Johnson Controls, avait en effet décidé de créer une spin-off indépendante pour la division ‘automotive’. À cela s'est ajoutée la fusion avec Tyco. Cela a été un véritable exploit pour l'équipe Finance de créer dans les temps cette nouvelle organisation au vu des activités de trésorerie quotidiennes plutôt volumineuses. L'annonce de la spin-off date de septembre 2015, mais en juillet 2016, Adient avait une gestion de trésorerie totalement opérationnelle, une gestion des paiements organisée au niveau mondial, une plateforme de cash rapportage, des comptes et des relations bancaires, des contrats ISDA, des cash-pools locaux, etc. L'équipe finance de Johnson Controls fournit ainsi une nouvelle fois la preuve des excellentes compétences en gestion de trésorerie existant en Belgique.

Best Practice in risk management : Bpost
Bpost reçoit l'award de la Best Practice in Risk management parce que l'équipe est parvenue à faire d'une gestion des risques ad hoc et morcelée totalement autonome une gestion des risques totalement intégrée. Différentes étapes ont été nécessaires : là où la fonction était auparavant une responsabilité partagée en différentes fonctions finance, elle a tout d'abord été revalorisée en une fonction corporate indépendante et une expertise interne a été développée. En conséquence, la gestion des risques est devenue un véritable outil de gestion et le contrôle des risques stratégiques est totalement intégré dans le rapport de gestion. Le département risk management est devenu un business partner de toutes les business units.

KLIK OP LOGO VOOR VEEL MEER INSPIRATIE